Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót

Restrukturyzacja pozasądowa i sądowa

01 Opis

W każdym biznesie może dojść do zachwiania równowagi finansowej. Najczęstszymi oznakami są: problemy z płynnością (zarządzanie należnościami i zobowiązaniami), nadmierne zadłużenie (w szczególności problemy z jego bieżącą spłatą), pogorszenie (a nawet utrata) rentowności. Należy wówczas podjąć zdecydowane kroki w postaci decyzji o uruchomieniu działań restrukturyzacyjnych. Wspomniane działania nie tylko pomogą uzdrowić stan przedsiębiorstwa, ale wprowadzą biznes w nową rzeczywistość i umocnią pozycję przedsiębiorstwa na rynku. 

Jako Kancelaria świadczymy usługi w zakresie analizy i oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców oraz zdiagnozowaniu problemów. Następnie dobieramy właściwy sposób restrukturyzacji pozasądowej albo sądowej, a także przygotujemy odpowiednie dokumenty pozwalające zainicjować wybrane postępowanie. Naszym celem jest także wskazanie niezbędnych do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych (np. reorganizacja działalności, ograniczenie kosztów, sprzedaż majątku, czy odstąpienie od umów). 

 

Nasze wsparcie obejmuje: 

  • Analizę sytuacji majątkowej przedsiębiorcy, 
  • Dobranie odpowiedniego rodzaju restrukturyzacji do potrzeb przedsiębiorcy, 
  • Przygotowanie strategii działań na restrukturyzację, 
  • Przygotowanie wniosku o otwarcie restrukturyzacji, 
  • Bieżące wsparcie w kontaktach z organami postępowania po otwarciu restrukturyzacji, 
  • Rekomendację w zakresie wyboru  
  • Doradztwo na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególności: przygotowania planu restrukturyzacyjnego, przygotowania propozycji układowych, testu prywatnego wierzyciela, głosowania nad układem, przyjęcia i zatwierdzenia układu, wniosku o stwierdzenie wykonania układu. 

02 Projekty

Postępowanie o zatwierdzenie układu 

Przeanalizowaliśmy sytuację małych, średnich i dużych przedsiębiorców i wsparliśmy w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do wszczęcia postępowania o zatwierdzenie układu tj. spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych i wstępny plan restrukturyzacyjny. Dodatkowo zarekomendowaliśmy podmiot do pełnienia funkcji nadzorcy układu oraz przygotowania potrzebnej dokumentacji ekonomicznej, a także wspieraliśmy w rozmowach z wierzycielami w zakresie głosowania nad układem. 

 

Przyspieszone postępowanie układowe 

Wspieraliśmy przedsiębiorców w rozmowach z podmiotami finansującymi ich działalność. Na skutek naszych działań wypracowaliśmy możliwe do zrealizowana przez przedsiębiorców propozycje układowe oraz uzyskaliśmy zgodę wierzycieli zabezpieczonych na jego majątku na objęcie układem. Ponadto wspieraliśmy przedsiębiorców w procesie głosowania nad układem i kontakcie z wierzycielami, co przełożyło się na zawarcie układu z wierzycielami. 

 

Postępowanie układowe 

Wspieraliśmy przedsiębiorców w przygotowaniu odpowiedzi na sprzeciwy wierzycieli oraz prowadziliśmy rozmowy z wierzycielami w zakresie propozycji układowych. Ponadto weryfikowaliśmy dokumenty sporządzone w toku postępowania przez nadzorcę sądowego w postaci planu restrukturyzacyjnego i testu prywatnego wierzyciela. 

 

Postępowanie sanacyjne 

Z powodzeniem wspieraliśmy przedsiębiorców przeprowadzających jedne z największych postępowań sanacyjnych na rynku. Łącznie suma zadłużenia przedsiębiorców we wskazanych postępowaniach wyniosła ok. 2 mld zł. Z kolei łączna liczba wierzycieli w postępowaniach sanacyjnych przedsiębiorców wyniosła ponad 5 tys. podmiotów. Na skutek naszego wsparcia przedsiębiorcy porozumieli się z wierzycielami w zakresie propozycji spłaty zadłużenia i zawarli układ z wierzycielami. 

 

Ponadto w toku postępowań wspieraliśmy przedsiębiorców w weryfikacji dokumentacji przygotowywanej przez zarządcę tj. planu restrukturyzacyjnego, testu prywatnego wierzyciela, wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż majątku, wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy, wniosku o zatwierdzenie oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży majątku. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Restrukturyzacji i Upadłości