Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Prawa Karnego
Powrót

White collar crimes (przestępstwa gospodarcze)

01 Opis

Na pra­wo kar­ne go­spo­dar­cze skła­da­ją się prze­pi­sy okre­śla­ją­ce prze­stęp­stwa go­spo­dar­cze, to jest czy­ny za­bro­nio­ne, w któ­rych kry­mi­na­li­zo­wa­ne są pa­to­lo­gicz­ne za­cho­wa­nia za­gra­ża­ją­ce lub na­ru­sza­ją­ce obrót go­spo­dar­czy.
Do naj­waż­niej­szych prze­stępstw go­spo­dar­czych ure­gu­lo­wa­nych w ko­dek­sie kar­nym (od­po­wie­dzial­ność ko­dek­so­wa) oraz in­nych usta­wach (od­po­wie­dzial­ność pozako­dek­so­wa) za­li­czyć mo­że­my prze­stępstwa: nie­go­spo­dar­no­ści, oszu­stwa go­spo­dar­cze­go, pra­nia pie­nię­dzy, prze­stępstwa skie­ro­wa­ne prze­ciw­ko wie­rzy­cie­lom, prze­ciw­ko in­for­ma­cji go­spo­dar­czej, prze­ciw­ko wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej, prze­ciw­ko prze­tar­gom pu­blicz­nym, prze­ciw­ko ozna­cze­niom pro­duk­tów, prze­stępstwa zwią­za­ne z obro­tem pa­pie­ra­mi war­to­ścio­wy­mi, prze­stępstwa ko­rup­cyj­ne, prze­stępstwa na­ru­sze­nia ta­jem­ni­cy go­spo­dar­czej oraz in­ne prze­stępstwa. 

Prze­pi­sy pra­wa kar­ne­go go­spo­dar­cze­go chro­nią: 

 • obrót go­spo­dar­czy ro­zu­mia­ny ja­ko zbiór sto­sun­ków praw­nych, go­spo­dar­czych równopraw­nych uczest­ni­ków obro­tu go­spo­dar­cze­go, a więc sto­sun­ków o cha­rak­te­rze rów­no­rzęd­nym, chro­niąc tym sa­mym dy­na­mi­kę obro­tu go­spo­dar­cze­go (w uję­ciu we­wnętrz­nym), 
 • chro­nią in­sty­tu­cje, ich pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie oraz pod­sta­wy i re­gu­ły obro­tu go­spo­dar­cze­go (pra­wo kar­ne ustro­jo­wo­-go­spo­dar­cze), chro­niąc tym sa­mym sta­ty­kę obro­tu go­spo­dar­cze­go (w uję­ciu ze­wnętrz­nym). 

Zna­jo­mość oraz pod­sta­wo­wa wie­dza z za­kre­su prze­stępstw go­spo­dar­czych, okre­śla­ją­cych pod­sta­wy od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej w obro­cie go­spo­dar­czym są przy­dat­ne dla osób do­ra­dza­ją­cych i ob­słu­gu­ją­cych róż­ne­go ro­dza­ju podmio­ty go­spo­dar­cze, w tym spół­ki pra­wa han­dlo­we­go, ale tak­że dla sa­mych przed­się­bior­ców. Po­wyż­sza ma­te­ria, za­gad­nie­nie rze­czy­wi­ste­go obo­wią­zy­wa­nia tych prze­pi­sów w obro­cie go­spo­dar­czym i w ży­ciu spo­łecz­nym na­bie­ra szcze­gól­ne­go zna­cze­nia w ostat­nim cza­sie, mię­dzy in­ny­mi z uwa­gi na dy­na­mi­kę po­za­ko­dek­so­wych prze­pi­sów kar­nych go­spo­dar­czych oraz wzrost kry­mi­na­li­za­cji obro­tu go­spo­dar­czego w Pol­sce. 

Przestępstwa finansowe to szczególna kategoria przestępstw gospodarczych. Zalicza się do nich w szczególności:  

 • przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,  
 • oszustwa kredytowe, dotacyjne i ubezpieczeniowe,  
 • pranie pieniędzy, 
 • przestępstwa giełdowe. 
 • Aby dobrze świadczyć pomoc prawną w zakresie przestępstw finansowych nie wystarcza znajomość prawa karnego i procedury karnej. Nierzadko niezbędna jest tu specjalistyczna wiedza z zakresu zasad funkcjonowania branży finansowej, w szczególności w sektorze bankowym oraz w kwestiach dotyczących prawa rynków kapitałowych.  

Nasz zespół składa się z ekspertów z zakresu prawa karnego, prawa rynku kapitałowego oraz maklerów. Tworzymy doświadczony i wyspecjalizowany zespół, który szeroko i dogłębnie podejmuje sprawy o charakterze karnym lub sankcyjnym, których podstawą są zachowania inwestycyjne nazywane insider tradingiem lub manipulacją instrumentami finansowymi. Sprawy z zakresu przestępstw giełdowych obsługujemy kompleksowo wspólnie z naszymi Specjalistami z Działu Prawa Rynków Kapitałowych. 

Zespół prawa karnego korzysta z merytorycznego wsparcia członków Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. 

Praktyka white collar crimes obejmuje: 

 • fachowe doradztwo prawne 
 • sporządzanie opinii i przygotowanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, wniosków, zażaleń, apelacji i kasacji 
 • reprezentowanie przed organami ścigania oraz sądami osób, których interesy wymagają ochrony w toku postępowania karnego. Nasi prawnicy są przedstawicielami podejrzanych, oskarżonych, obwinionych i skazanych. Prowadzą sprawy podmiotów pokrzywdzonych, w tym występujących jako oskarżyciele prywatni, posiłkowi i subsydiarni 
 • sporządzanie opinii i przygotowanie pism procesowych w sprawach dotyczących blokady rachunku bankowego 
 • reprezentowanie interesów interwenientów w postępowaniach karnych  
 • prowadzenie szkoleń z zakresu przestępczości gospodarczej, w szczególności finansowej oraz giełdowej 

 

02 Doświadczenie

 • doprowadziliśmy do uniewinnienia klientów oskarżonych o wyłudzenie dotacji na łączną kwotę 3,8 mln zł – wyrok był przełomowy dla wielu podobnych spraw toczących się w całej Polsce 
 • doprowadzenie do uniewinnienia klienta oskarżonego w subsydiarnym akcie oskarżenia o nadużycie uprawnień jako tymczasowy nadzorca sądowy i wywołanie szkody u wierzycieli w kwocie ok. 48 mln zł 
 • doprowadziliśmy do umorzenia śledztwa prowadzonego przeciwko klientowi, któremu stawiano zarzuty korupcji oraz wyrządzenia szkody zarządzanej przez niego organizacji sportowej na kwotę 4 mln zł, a wcześniej do nieuwzględnienia przez sąd wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania 
 • doprowadzenie do zwolnienia blokady rachunku bankowego na kwotę 1,2 mln € spółki mającej siedzibę w Chinach 
 • reprezentowaliśmy bank spółdzielczy jako pokrzywdzonego w sprawie, w której poprzedni zarząd oraz rada nadzorcza wyrządzili szkodę na kwotę ponad 120 mln zł, w wyniku złożenia obszernego zawiadomienia postanowiono zarzuty  
 • obrona w postępowaniu karnym dotyczącym oszustwa dokonanego w związku z emisją certyfikatów inwestycyjnych, gdzie rzekoma szkoda wynosi ok. 500 mln zł  
 • od 2018 roku prowadzimy blog bialekolnierzyki.pl, na którego łamach dzielimy się wiedzą na temat tzw. przestępczości białych kołnierzyków 
Filipiak Babicz Legal

Dział Prawa Karnego