Strategie
_procesowe
29.05.2020

Salomonowy wyrok w sprawie terminu wymagalności odsetek od roszczeń odszkodowawczych

Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego stanowią bardzo ważne narzędzie cywilnoprawne, mobilizujące dłużników do terminowej zapłaty. Wierzyciele upatrują w nich wyrównania uszczerbku z tytułu braku możliwości korzystania ze środków pieniężnych. Mimo że istota odsetek nie jest sporna ani w doktrynie, ani w judykaturze, to zasady ich ustalania nie zostały w sposób jednolity wypracowane w praktyce prawniczej.

Kilka dni temu zagadnieniem daty początkowej, od której należy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w sytuacji, gdy przedmiotem sporu jest odszkodowanie od Skarbu Państwa, zajął się Sąd Apelacyjny w Warszawie. W wyroku z 21 maja 2020 r. (sygn. akt I ACa 400/19) Sąd przyjął, że w takiej sytuacji odsetki należne są od dnia sporządzenia przez biegłego sądowego opinii w przedmiocie wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę wyliczenia odszkodowania.

(więcej…)

Czytaj więcej
27.05.2020

Zależności pomiędzy sądowym ustaleniem istnienia stosunku pracy a roszczeniami pracodawców względem pracowników o zwrot składek ZUS

22.05.2020

Przepisy o odpowiedzialności solidarnej chronią też inwestora

21.05.2020

Odpowiedzialność cywilna osoby trzeciej, która skorzystała ze szkody (art. 422 k.c.)

14.05.2020

Odpowiedzialność za błąd diagnostyczny w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2019 r. sygn. kat III KK 212/18

07.05.2020

Roszczenie wobec podwykonawcy jako obrona wykonawcy przed roszczeniem inwestora o naprawienie szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane

30.04.2020

Zależności pomiędzy postępowaniem cywilnym dotyczącym naruszenia znaku towarowego, a postępowaniem przed Urzędem Patentowym RP

20.04.2020

Rękojmia, czy odszkodowanie ? – uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 4 lutego 2020 roku, I ACa 369/19

14.04.2020

Dwa tygodnie o decydującym znaczeniu, czy przepisy o zawieszeniu postępowania działają wstecz ?

23.03.2020

Czy utrudnienia wynikające ze stanu epidemii uzasadniają przywrócenie terminu ?

20.03.2020

Co można przyspieszyć, czyli definicja spraw pilnych (nie tylko w czasie kryzysu)

18.11.2019

Sytuacja prawna podwykonawcy, któremu inwestor pochopnie wypłacił wynagrodzenie

08.11.2019

Zarzut potrącenia: Broń obosieczna – wsteczny skutek potrącenia

06.11.2019

Czy wskazana przez stronę podstawa prawna wiąże sąd? – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 30.10.2019 r., V CSK 334/18

12.06.2019

Zabezpieczenie powództwa przed wszczęciem procesu – silny instrument nadal w ręku powoda

12.06.2019

Rozszerzenie powództwa będzie mieć wyższą cenę