Kompetencje

Frankowicze Getin Noble Banku

Wierzyciele Getin Noble Bank powinni być świadomi skutków upadłości Banku i przygotować się na możliwe konsekwencje. Mamy do czynienia z największą upadłością w historii Polski, dlatego rozważne zaplanowanie działań w toku postępowania upadłościowego Banku może pomóc zminimalizować negatywne skutki upadłości. 

Naszą specjalizacją jest praktyka prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w analizie Twojej sytuacji jako kredytobiorcy frankowego Getin Noble Banku - zapraszamy do kontaktu: getin@filipiakbabicz.com. Zapewniamy: 

  • możliwość rozmowy z ekspertami w dni robocze w godz. 9.00-17.00 pod numerem telefonu 537 408 403

  • zgłoszenie wierzytelności za pośrednictwem systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych wraz przygotowaniem argumentacji w przedmiocie zasadności wierzytelności, 

  • przygotowanie oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, 

  • reprezentowanie przed sędzią-komisarzem i sądem upadłościowym, jeśli syndyk odmówi uznania wierzytelności na liście. 

 

SYTUACJA FRANKOWICZÓW W KONTEKŚCIE GETIN NOBLE BANK 

W związku z ogłoszeniem upadłości Getin Noble Bank w dniu 20 lipca 2023 r. sytuacja kredytobiorców frankowych diametralnie się zmieniła. Nie mogą już występować na drogę sądową w związku z nieważnością umowy kredytu frankowego. Dlatego tak ważne jest uświadomienie frankowiczom, co dokładnie się zmienia, na co powinni być przygotowani i jakie kroki powinni podjąć?  


W MOMENCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI GETIN NOBLE BANK… kredytobiorca – jeśli kwestionuje ważność umowy - powinien niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, tj. do 19 sierpnia 2023 r.) zgłosić swoją wierzytelność z tytułu zwrotu wszystkich świadczeń spełnionych w wykonaniu nieważnej umowy kredytowej do syndyka (art. 236 ust. 1 i nast. p.u.).  


ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI MOŻLIWE JEST… wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/filmy-instruktazowe). Dokonując zgłoszenia wierzytelności należy wybrać formularz 30048 – Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym (Upadłość przedsiębiorcy / Pisma w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości / Pisma związane z listą wierzytelności); 

wypełniając formularz zgłoszenia wierzytelności w polu: „Kategoria do której wierzytelność ma być zaliczona”, nie należy dokonywać wyboru kategorii. Formularz ten przewiduje bowiem wyłącznie 4 kategorie, które nie są właściwe dla upadłości banku. Do tego formularza należy załączyć załącznik, w którym zostanie wskazana kwota wierzytelności oraz jej prawidłowa kategoria. Od zgłoszenia wierzytelności dokonanego w terminie nie pobiera się opłaty sądowej. 


JEŻELI KREDYTOBIORCA NIE ZGŁOSI WIERZYTELNOŚCI… nie będzie wówczas uczestnikiem postępowania upadłościowego i nie otrzyma zaspokojenia swojej wierzytelności z majątku Banku. Co więcej, kredytobiorca nie będzie mógł w czasie trwania postępowania upadłościowego wytoczyć powództwa przeciwko Bankowi o zapłatę (tryb zgłaszania na listę wierzytelności jest jedynym trybem dochodzenia wierzytelności podlegających zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym).  


POTRĄCENIE WIERZYTELNOŚCI KREDYTOBIORCY Z WIERZYTELNOŚCIĄ PRZYSŁUGUJĄCĄ  BANKOWI… nie jest automatyczne. Kredytobiorca musi przedstawić swoje własne roszczenia, aby przeciwstawić się zwrotowi pożyczonego kapitału. W celu wywołania skutków potrącenia konieczne jest złożenie oświadczenia o potrąceniu przez kredytobiorcę nie później niż wraz ze zgłoszeniem wierzytelności (należy przygotować oświadczenie o potrąceniu, np. w formie dokumentu i załączyć je jako załącznik do formularza w KRZ). W celu potrącenia konieczne jest złożenie oświadczenia o potrąceniu przez kredytobiorcę nie później niż wraz ze zgłoszeniem wierzytelności. 

Uwaga!  

Zgłoszenie wierzytelności jest konieczne także wtedy, gdy kredytobiorca pozwał Bank o zwrot świadczeń, jeszcze przed ogłoszeniem upadłości Banku (sam pozew nie jest wystarczający).  


GDY WYTOCZYŁEM PRZED UPADŁOŚCIĄ POWÓDZTWO… o zapłatę i (lub) ustalenie zostało wytoczone, wówczas sąd rozpoznający sprawę jest zobowiązany do zawieszenia postępowania i wezwania syndyka do udziału w sprawie (art. 174 §1 pkt 4 k.p.c.), gdyż zarówno sprawa o zapłatę, jak i postępowanie w przedmiocie ustalenia nieistnienia zobowiązania umownego niewątpliwie dotyczą masy upadłości (wyrok SA w Warszawie z 24.01.2017 r., VI ACa 1676/15, LEX nr 2268923). 

Po ogłoszeniu upadłości właściwym trybem dochodzenia przez kredytobiorcę wierzytelności pieniężnej jest wyłącznie zgłoszenie wierzytelności na listę. W tym zakresie postępowanie (w części dotyczącej postępowania o zapłatę) będzie mogło zostać podjęte przeciwko syndykowi tylko wtedy, gdy wierzytelność kredytobiorcy nie zostanie umieszczona na liście po wyczerpaniu trybu określonego w Prawie upadłościowym (art. 145 ust. 1 w zw. z art. 263 p.u. – zgłoszenie wierzytelności, sprzeciw, zażalenie). 

W przypadku roszczenia o ustalenie sąd może podjąć postępowanie z urzędu z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję syndyka. Syndyk nie ma prawa odmówić udziału w postępowaniu (art. 180 §1 pkt 5 lit. b k.p.c.). 


Nasze publikacje: 

  1. Poradnik „Sytuacja frankowiczów w związku z upadłością Getin Noble Bank” 

  1. Artykuł „Upadłość banku zmienia sytuację kredytobiorcy” autorstwa dra Patryka Filipiaka i Rafała Kowalczyka w serwisie Rzeczpospolita.pl 

  1. Komentarz do artykułu „Upadek Getin Banku. Co mogą zrobić frankowicze?” autorstwa Rafała Kowalczyka w serwisie Business Insider 

  2. Komentarz do artykułu „Po upadku Getin Banku frankowicze mają problem ze zgłoszeniem do Krajowego Rejestru Zadłużonych“ autorstwa Rafała Kowalczyka w serwisie Prawo.pl


Ludzie | Kontakt