Ludzie

Mateusz Waberski

Aplikant adwokacki.

Mateusz Waberski

Mateusz Waberski

Aplikant adwokacki.

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego funkcjonującej w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa administracyjnego, dotyczącą zagadnień udziału organizacji społecznych w wykonywaniu zadań publicznych. Interesuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Od stycznia 2017 roku odbywa aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Mocne strony

Otwartość na wyzwania, sumienność, zaangażowanie w pracę oraz nieustanne dążenie do pogłębiania wiedzy. Włada językiem angielskim.

Pasje

Muzyka, gra na gitarze, podróże


Doświadczenie: wybrane projekty

W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się prowadzeniem projektów upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno od strony dłużnika, wierzyciela, jak i organu postępowania. Brał również udział w projekcie sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach tzw. przygotowanej likwidacji (ang. pre-pack), oraz uczestniczył w złożonym procesie wykonywania układu, reprezentując w nim interesy dłużnika. Uczestniczył w zgromadzeniu wierzycieli i głosowaniu nad układem w przyspieszonym postępowaniu układowym, który to projekt również prowadził. Posiada doświadczenie w czynnościach związanych z likwidacją składników masy upadłości. Nie są mu również obce zagadnienia dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej, w których reprezentował osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w tym byłych przedsiębiorcówPosiada doświadczenie wyniesione z pracy w kancelarii radcy prawnego i syndyka, gdzie oprócz zajmowania się zagadnieniami z zakresu prawa i procedury cywilnej, był również zaangażowany w toczące się postępowania upadłościowe.

Jako członek koła naukowego - sekcji prawa administracyjnego, brał udział w organizowaniu, a także uczestniczył w konferencjach naukowych.