Ludzie

dr Patryk Filipiak

Adwokat | Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny | Wspólnik | Szef Działu Restrukturyzacji i Upadłości.

dr Patryk Filipiak

dr Patryk Filipiak

Adwokat | Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny | Wspólnik | Szef Działu Restrukturyzacji i Upadłości.

Założyciel Filipiak Babicz Legal sp.k.

Kwalifikowany li­­­ce­­n­cjo­­­no­­­wa­­­ny do­­­ra­­d­ca re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ny (nr lic. 634). Wspó­­ł­twó­­r­ca pra­­­wa re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ne­­­go. Za pra­­ce le­­gi­­sla­­cy­j­ne w tym przedmio­­cie zo­­stał odz­na­­­czo­­­ny me­­­da­­­lem Ministra Spawiedliwości za za­­­słu­­­gi dla wy­­­mia­­­ru spra­­­wie­­­dli­­­wo­­­­­ści. Jest czło­­n­kiem mię­­­dzy­­­na­­­ro­­­do­­­we­­­go sto­­­wa­­­rzy­­­sze­­­nia spe­­­cja­­­li­­­stów za­­j­mu­­­ją­­­cych się upa­­­dło­­­­­ścią i re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cją przed­się­­­biorstw INSOL EUROPE, Ze­­­spo­­­łu Mi­­­ni­­­stra Go­­­spo­­­da­­r­ki ds. Pra­­­wa Go­­­spo­­­da­­r­cze­­­go oraz Zespołu ds. Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ek­spert Ba­n­ku Świa­­to­­we­­go oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Prak­ty­ków Re­struk­tu­ry­za­cji oraz Sek­cji Upa­dło­ścio­wej In­sty­tu­tu Al­ler­han­da. Mentor w programie Early Warning. Członek Zespołu do Spraw Restrukturyzacji Szpitali powołanego przez Ministra Zdrowia. 

Do­­k­tor na­­­uk pra­­w­nych, adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wspó­­­łau­­­tor i re­­­da­­k­tor ko­­­me­­n­ta­­­rza do pra­­­wa re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go, ko­­­me­­n­ta­­­rza do upa­­­dło­­­­­ści ko­­n­su­­­me­n­c­kiej i ko­­­me­­n­ta­­­rza do roz­­­po­­­rzą­­­dze­­­nia 1346/2000 w spra­­­wie po­­­stę­­­po­­­wa­­­nia upa­­­dło­­­­­ścio­­we­­go. Wspó­łau­tor Sy­ste­mu Pra­wa Upa­dło­ścio­we­go i Re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go oraz ki­­l­ku­­­dzie­­­się­­­ciu in­­­nych pu­­­bli­­­ka­­­cji z dzie­­­dzi­­­ny pra­­­wa go­­­spo­­­da­­r­cze­­­go.

Czynny zarządca, nadzorca sądowy oraz syndyk (m.in. postępowania wobec spółek: Komputronik, Piotr i Paweł, Mostostal-Wechta, Kraków Business Park).

Redaktor serwisu prawnego o rynku restrukturyzacyjnym w Polsce, prawnych i praktycznych, aspektach związanych z restrukturyzacją i upadłością firm: orestrukturyzacji.pl/

Lider w kategorii «Restrukturyzacje i upadłości» wg Rankingu Kancelarii Rzeczpospolitej 2022.

 

Mocne strony

 • Doskonale orientuje się w zagadnieniach związanych z prawem upadłościowym, prawem ubezpieczeń gospodarczych i postępowaniem cywilnym. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych o tej tematyce oraz współautorem komentarza do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego.
 • Spe­­cja­­li­­zu­­je się w za­­rzą­­dza­­niu kry­­zy­­so­­wym, re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cji za­­gro­­żo­­nych podmio­­tów go­­spo­­da­r­czych, za­­rzą­­dza­­niu ma­­ją­t­kiem nie­­wy­­pła­­ca­l­nych firm i osób fi­­zy­cz­nych oraz ochro­­nie praw wie­­rzy­­cie­­li w zwią­z­ku z nie­­wy­­pła­­ca­l­no­­­ścią ich dłu­ż­ni­­ków.
 • Wy­­ró­ż­nia się sze­­ro­­ką wie­­dzą teo­­re­­ty­cz­ną, po­­zwa­­la­­ją­­cą na wy­­ko­­rzy­­sta­­nie pra­­wa w naj­e­fe­k­ty­w­nie­j­szy w da­­nych wa­­ru­n­kach spo­­sób. Uhonorowany Medalem Rektora Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM. Ukończył roczne studia prawnicze na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech oraz Studium Prawa Niemieckiego na UAM w Poznaniu. W czerwcu 2012 r. obronił rozprawę doktorską dotyczącą prawnych aspektów międzynarodowych upadłości (promotorem pracy był prof. Feliks Zedler).
 • Charyzmatyczny, zdecydowany, świetnie zarządzający zadaniami i czasem.

Pasje

 • Łączenie działalności zawodowej  z dydaktyczną. Jest adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego i wykładowcą na Uni­­we­r­sy­­te­­cie im. Ada­­ma Mi­c­kie­­wi­­cza, gdzie na Wy­­dzia­­le Pra­­wa i Ad­mi­­ni­­stra­­cji wy­­kła­­da pra­­wo upa­­dło­­­ścio­­we i restrukturyzacyjne. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi szkolenia dla sędziów z zakresu postepowania upadłościowego. Ja­­ko pre­­le­­gent wy­­stę­­pu­­je na ko­n­fe­­re­n­cjach i ko­n­gre­­sach po­­świę­­co­­nych pra­­wu upa­­dło­­­ścio­­wemu i re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cji.
 • Prowadzenie eksperckiego bloga poruszającego tematykę restrukturyzacji i upadłości.

Doświadczenie: wybrane projekty

 • Wspó­­łau­­tor i re­­da­k­tor ko­­me­n­ta­­rza do pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go, ko­­me­n­ta­­rza do  upa­­dło­­­ści ko­n­su­­men­c­kiej i ko­­me­n­ta­­rza do roz­­po­­rzą­­dze­­nia 1346/2000 w spra­­wie po­­stę­­po­­wa­­nia upa­­dło­­­ścio­­we­­go. Współautor Systemu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz ki­l­ku­­dzie­­się­­ciu in­­nych pu­­bli­­ka­­cji z dzie­­dzi­­ny prawa upadłościowego, ubezpieczeń gospodarczych oraz postępowania cywilnego.
 • W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek handlowych oraz fuzjach i przejęciach. Po­­sia­­da też bo­­ga­­te do­­świa­d­cze­­nie w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Jego wiedza fachowa oraz doświadczenie obejmują w szczególności po­­stę­­po­­wa­­nia przed są­­dem re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­nym i upa­­dło­­­ścio­­wym, two­­rze­­nia i wdra­­ża­­nia pla­­nów re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cji, po­­zy­­ski­­wa­­nia no­­we­­go fi­­na­n­so­­wa­­nia, do­­ra­dz­twa kry­­zy­­so­­we­­go, w tym na rzecz du­­żych, za­­gro­­żo­­nych upa­­dło­­­ścią, podmio­­tów dzia­­ła­­ją­­cych w fo­r­mie grup ka­­pi­­ta­­ło­­wych z ka­­pi­­ta­­łem za­­gra­­ni­cz­nym, nad­zo­­ru nad pra­­wi­­dło­­wo­­­ścią pro­­wa­­dze­­nia dzia­­ła­l­no­­­ści go­­spo­­da­r­czej (do­­świa­d­cze­­nie zdo­­by­­wał pe­ł­niąc fun­k­cję czło­n­ka rad nad­zo­r­czych, w tym spół­­ki pu­­bli­cz­nej), ob­słu­­dze spół­­ek pra­­wa ha­n­dlo­­we­­go, w tym ró­w­nież spół­­ek pu­­bli­cz­nych z se­k­to­­ra ene­r­ge­­ty­cz­ne­­go (pro­­jekt bu­­do­­wy naj­wię­k­szej w Eu­­ro­­pie ele­k­tro­w­ni ko­n­we­n­cjo­­na­l­nej z ko­­pa­l­nią wę­­gla ka­­mie­n­ne­­go oraz pro­­je­k­ty bu­­do­­wy farm wia­­tro­­wych), za­­be­z­pie­­cze­­nia ma­­ją­t­ku przed­się­­bio­r­stwa przed zni­sz­cze­­niem, uszko­­dze­­niem lub za­­w­ła­sz­cze­­niem go przez oso­­by po­­stro­n­ne, sza­­co­­wa­­nia wa­r­to­­­ści przed­się­­biorstw oraz po­­sz­cze­­gó­l­nych skła­d­ni­­ków ich ma­­ją­t­ku.
 • W ramach swojej praktyki zajmował się m.in. obsługą transakcji prowadzonych przez fundusze private equity oraz spółki publiczne. Umiejętnie zarządzał zespołami prawnymi przygotowującymi i prowadzącymi akwizycje spółek. Doradzał przy debiucie spółek na rynku New Connect.
 • Od mo­­me­n­tu uzy­­ska­­nia li­­ce­n­cji doradcy restrukturyzacyjnego pe­ł­nił fun­k­cje ty­m­cza­­so­­we­­go nad­zo­r­cy są­­do­­we­­go, nad­zo­r­cy, za­rząd­cy lub sy­n­dy­­ka w wie­­lu po­­stę­­po­­wa­­niach pro­­wa­­dzo­­nych przed są­­dem upa­­dło­­­ścio­­wym. Do­­ty­­czy­­ły one przed­się­­biorstw dzia­­ła­­ją­­cych w ró­ż­nych bra­n­żach, m.in. bu­­do­w­la­­nej, nie­­ru­­cho­­mo­­­ścio­­wej, spo­­ży­w­czej, ha­n­dlu de­­ta­­li­cz­ne­­go czy pro­­du­k­cji me­­ta­­li i wy­­ro­­bów z me­­ta­­li.

 


Opinie

 1. opinia Komisji Legislacyjnej NRA do projektu zmian ustawy- Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przygotowana przez adw. dr Patryka Filipiaka
 2. Opinia prawna dotycząca stosowania przepisu art. 133 ustawy – Prawo upadłościowe w kontekście wyroku uznającego czynność prawną upadłego za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości oraz skutków prawnych tego wyroku dla wierzycieli po umorzeniu postępowania upadłościowego (prawo upadłościowe, opinia przygotowana dla kancelarii prawniczej będącej pełnomocnikiem w postępowaniu sądowym)
 3. Skuteczność ustanowienia zabezpieczenia w postaci zastawu finansowego zabezpieczającego wierzytelność o zwrot kaucji pieniężnej na wypadek ogłoszenia upadłości banku – beneficjariusza pomocy udzielonej z funduszu pomocowego (prawo upadłościowe, prawo cywilne, prawo o zabezpieczeniach finansowych, opinia przygotowana dla podmiotu świadczącego usługi bankowe)
 4. Opinia prawna dotycząca uznania skutków otwarcia polskiego postępowania sanacyjnego na terenie Królestwa Norwegii (prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, opinia przygotowana dla podmiotu działającego w branży produkcji stalowej)
 5. Opinia prawna dotycząca zasadności dokonania potrącenia wierzytelności z podmiotem znajdującym się w postępowaniu układowym oraz rekomendacji w zakresie dalszych czynności w postępowaniu (prawo restrukturyzacyjne, prawo cywilne, opinia przygotowana dla podmiotu z branży nieruchomościowej)
 6. Opinia dotycząca możliwości potrącenia wierzytelności z tytułu kar umownych oraz wynagrodzenia generalnego wykonawcy przy umowie o roboty budowlane (prawo restrukturyzacyjne, prawo cywilne – zobowiązań, prawo budowlane, opinia przygotowana dla podmiotu z branży nieruchomościowej)
 7. Informacja prawna analizy pojęcia „wyczerpania trybu”, o którym mowa w art. 145 ust. 1 Prawa upadłościowego, w kontekście podjęcia postępowania sądowego na podstawie art. 180 § 1 pkt 5 lit. b kodeksu postępowania cywilnego (prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, postępowanie cywilne, opinia przygotowana dla podmiotu z branży nieruchomościowej produkcyjnej)
 8. Opinia prawna dot. możliwości dopuszczenia, na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, do uczestniczenia w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, który nie został ujęty w spisie wierzytelności, nie zgłosił sprzeciwu w toku postępowania sanacyjnego i posiada pozasądowy tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi (prawo restrukturyzacyjne, postępowanie cywilne, opinia przygotowana dla podmiotu świadczącego usługi wynajmu powierzchni biurowych)
 9. Opinia prawna dot. oceny zajścia przypadku utraty przez spółkę dominującą kontroli nad spółką zależną (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 10) na skutek otwarcia wobec spółki zależnej postępowania sanacyjnego (prawo restrukturyzacyjne, prawo handlowe, opinia przygotowana dla podmiotu z branży energetycznej)
 10. Opinia prawna dotycząca niewypłacalności podmiotu gospodarczego, terminu wykonania obowiązków związanych z powstaniem niewypłacalności oraz skutków ich niewykonania (prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, opinia przygotowana dla podmiotu z branży transportu i logistyki)
 11. Opinia prawno-ekonomiczna dotycząca analizy prawidłowości działań podejmowanych przez syndyka w toku postępowania upadłościowego (prawo upadłościowe, ekonomia, opinia przygotowana dla podmiotu świadczącego usługi rzeczoznawcy oraz biegłego sądowego)
 12. Opinia prawna dotycząca analizy wpływu regulacji prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego na umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej Faktoranta na rzecz Faktora (prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo cywilne, prawo handlowe, opinia przygotowana dla podmiotu świadczącego usługi faktoringowe)
 13. Opinia prawna dotycząca daty i okoliczności powstania stanu zagrożenia niewypłacalnością (niewypłacalności, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, opinia dla podmiotu z branży produkcyjnej)
 14. Opinia prawna dotycząca analizy możliwych scenariuszy działania w związku z trudną sytuacją ekonomiczną spółki z branży produkcyjnej (prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo cywilne, opinia przygotowana dla podmiotu z branży produkcyjnej)
 15. Opinia prawna w zakresie interpretacji art. 109 ust. 2 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (prawo restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe, prawo cywilne, opinia przygotowana dla kancelarii prawniczej będącej pełnomocnikiem w postępowaniu sądowym)
 16. Opinia dotycząca daty i przyczyn powstania stanu niewypłacalności (prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo cywilne, opinia przygotowana dla podmiotu działającego w branży wydawniczej)
 17. Opinia dotycząca obowiązku udostępnienia dokumentów przedsiębiorstwa wierzycielom składającym zażalenie na oddalenie wniosku o pre-pack (prawo upadłościowe, opinia przygotowana dla podmiotu działającego w branży produkcyjnej wyrobów hutniczych)
 18. Opinia prawna dotycząca skuteczności hipotek ustanowionych na majątku dłużnika będącego w postępowaniu sanacyjnym na zabezpieczenie wierzytelności osoby trzeciej (prawo restrukturyzacyjne, prawo rzeczowe, opinia przygotowana dla podmiotu świadczącego usługi bankowe)
 19. Opinia prawna w przedmiocie wypowiedzenia kredytu inwestycyjnego dłużnikowi znajdującemu się w postępowaniu restrukturyzacyjnym (prawo restrukturyzacyjne, prawo cywilne, prawo bankowe, opinia przygotowana dla podmiotu świadczącego usługi bankowe)
 20. Opinia prawno-ekonomiczna w przedmiocie sprzedaży wierzytelności wobec dłużnika znajdującego się w postępowaniu restrukturyzacyjnym (prawo restrukturyzacyjne, ekonomia, prawo cywilne, opinia przygotowana dla podmiotu świadczącego usługi bankowe; we współpracy z doradcą ekonomicznym - Danutą Wieczerską)
 21. Opinia prawna dotycząca zakresu umorzenia zobowiązań upadłego w efekcie ogłoszenia upadłości dłużnika w Wielkiej Brytanii (prawo upadłościowe, prawo upadłościowe międzynarodowe, prawo karne, opinia przygotowana na zlecenie sądu jako biegli ad hoc, we współautorstwie z doradcą restrukturyzacyjnym Anną Michalską)
 22. Opinia prawna dotycząca wpływu otwarcia postępowania sanacyjnego na zabezpieczenie dokonane przez prokuratora w toku postępowania przygotowawczego, którego podstawę prawną stanowi art. 291 §2a k.p.k. w zw. z art. 91a §1 k.p.k. (prawo restrukturyzacyjne, prawo karne; we współautorstwie z prof. zw. dr. hab. Feliksem Zedlerem, prof. UAM dr hab. Elżbietą Hryniewicz-Lach)