Ludzie

prof. dr hab. Robert Zawłocki

Adwokat I Ekspert zewnętrzny.

prof. dr hab. Robert Zawłocki

prof. dr hab. Robert Zawłocki

Adwokat I Ekspert zewnętrzny.

Profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa dyscyplinarnego i sportowego.

Redaktor serwisu:

Autor opinii i analiz prawnych:

 1. Opinii dotyczących odpowiedzialności członków zarządu (art. 296 k.k.) w związku z podpisywaniem nowej umowy, aneksu oraz konieczności udziału rady nadzorczej w podejmowanych czynnościach (prawo karne, opinia sporządzona dla branży paliwowej),
 2. Opinii dotyczących odpowiedzialności członków zarządu (art. 296 k.k.) w związku z podpisywaniem nowej umowy (prawo karne, opinia sporządzona dla branży energetycznej),
 3. Opinii Komisji Legislacyjnej NRA przygotowanej przez prof. dr hab. Roberta Zawłockiego dotyczącą nowej wersji projektu ust. o zm. ust. - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,
 4. Opinii Komisji Legislacyjnej NRA do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowana przez adw. prof. dr. hab. Jacka Giezka i adw. prof. Roberta Zawłockiego,
 5. Opinii Komisji Legislacyjnej NRA do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach przygotowana przez adw. prof. Roberta Zawłockiego
 6. Opinii dotyczących oceny ewentualnych prawnokarnych konsekwencji dokonania przelewów środków pieniężnych z rachunków bankowych danego podmiotu, objętych zastawem finansowym na rzecz wierzycieli Spółki, na inny rachunek bankowy, prowadzony dla tego samego podmiotu, ale nieobjęty takim zabezpieczeniem (prawo karne, opinia sporządzona dla podmiotu z branży wydawniczej),
 7. Opinii dotyczących wypełnienia znamion tzw. „oszustwa sądowego” z art. 286 § 1 k.k. na gruncie stanu faktycznego konkretnej sprawy (prawo karne, opinia sporządzona dla podmiotu z branży technologii budowlanej),
 8. Opinii prawnokarnych w przedmiocie oceny ewentualnej odpowiedzialności prawnokarnej członków zarządu w razie podjęcia decyzji o udzieleniu kolejnej pożyczki (prawo karne, opinia przygotowana dla podmiotu z branży energetycznej).

Mocne strony

 • Autor ponad 300 różnych opracowań naukowych, w tym m.in.: podręcznik do prawa karnego, pięć monografii, współredakcja i współautorstwo Komentarza do Kodeksu karnego oraz redakcja i współautorstwo Systemu Prawa Karnego (Tom 9. „Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze”), wydanych przez Wydawnictwo C.H. Beck. w Warszawie,
 • Promotor kilkuset prac dyplomowych,
 • Promotor kilkunastu obronionych rozpraw doktorskich z zakresu prawa karnego.
 • Recenzent ponad dwudziestu rozpraw doktorskich oraz habilitacyjnych z zakresu prawa karnego.

Doświadczenie: wybrane projekty

 • 1990-1995: stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • 1995: tytuł magistra prawa (praca magisterska, pt.: „Przestępstwo fałszywego oskarżenia w polskim prawie karnym”),
 • 1995-1997: etatowa aplikacja prokuratorska w Prokuraturze Okręgowej, w Poznaniu (zakończona zaliczonym egzaminem prokuratorskim)
 • 1995-2000: stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • 2000: stopień doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska, pt.: „Przestępstwa przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym”),
 • 2000-2009: stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • 2000–2007: wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (przedmiot: prawo karne),
 • 2002–2009: wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Ośrodku Zamiejscowym w Gorzowie Wlkp. ́ (przedmiot: prawo karne),
 • 2008: stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna, pt.: „Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym”),
 • 2008-2016: funkcja Prodziekana ds. studenckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • 2009-2016: stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • 2010-2017: funkcja kierownika Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • 2012-2016: członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości,
 • Od 2012: indywidualna Kancelaria Adwokacka w Poznaniu,
 • Od 2013: członek Komisji Egzaminacyjnej na aplikację radcowską, powołany przez Ministra Sprawiedliwości,
 • 2015: tytuł profesora nauk prawnych (rozprawa naukowa, pt.: „Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego”),
 • 2015-2016: członek Zespołu Specjalistycznego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny wniosków o finansowanie nauki w zakresie nauk społecznych i humanistycznych,
 • Od 2016: stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • 2019-2021: przewodniczący Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.