Tymczasowy
areszt
03.09.2020

Stosowanie tymczasowego aresztowania przy zarzucie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Środki zapobiegawcze stosuje się dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, a także wtedy gdy jest to niezbędne aby zapobiec popełnieniu przez sprawcę kolejnego ciężkiego przestępstwa, w sytuacji gdy zebrane w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Oprócz tego aby możliwe było ich zastosowanie konieczne jest również wystąpienie przynajmniej jednej z przesłanek szczególnych określonych w art. 258 § 1 k.p.k., tj. uzasadnionej obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego albo też wystąpienie uzasadnionej obawy bezprawnego wpływania przez oskarżonego na zeznania i wyjaśnienia innych uczestników postępowania, czy też utrudniania postępowania w inny sposób. Ustawodawca wskazał również, iż potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania poprzez zastosowanie tymczasowego aresztowania aktualizuje się w szczególności w przypadku, gdy podejrzanemu grozi szczególnie surowa kara, tj. zarzucono mu czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica przekracza 8 lat lub gdy w pierwszej instancji skazano go na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Nadto w przepisie art. 258 § 3 k.p.k. ustawodawca wskazał, iż tymczasowe aresztowanie należy zastosować również wobec podejrzanego, któremu zarzucono popełnienie umyślnej zbrodni lub występku, jeśli istnieje uzasadniona obawa, iż popełni kolejne przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, w szczególności w sytuacji, gdy popełnieniem takiego czynu groził.

(więcej…)

Czytaj więcej
03.09.2020

Sprzeciw prokuratora a warunkowe tymczasowe aresztowanie